دانشگاه علوم پزشكی تهران


تغییر زمان بندی مهلت ثبت فعالیت توسط اعضای هیئت علمی و تایید اطلاعات توسط مدیران گروه ها


‏1395/07/14

به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی می رساند:

طبق نظر معاون محترم توسعه آموزش دانشگاه از این پس مهلت ثبت فعالیت در سامانه شعاع در هردوره تا آخر ماه بعد می باشد. مهلت تایید و بازگشت اطلاعات توسط مدیران گروه ها تا 80 روز بعد از تاریخ شروع دوره می باشد.

به عنوان مثال: دوره مهرماه

مهلت ثبت فعالیت توسط عضو هیئت علمی     تا 30 آبان

مهلت تایید و برگشت اطلاعات توسط مدیرگروه و ویرایش اطلاعات بازگشتی توسط عضو هیئت علمی     تا 20 آذر