دانشگاه علوم پزشكی تهران


منشور عفاف و حجاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز


‏1396/02/25

تاریخچه عفاف و حجاب به بلندای خلقت آدمی استوآنگونه که اهل تفکر می دانند در تمامی ادیان، تمدنها و جوامع بشری به عنوان یک ارزش والای الهی و انسانی دیده شده؛و برماست قدردانی ازاین موهبت بزرگ.

ما دانشگاهیان و جامعه  بهداشتی درمانی:

1.بنابر آیات قرآن کریم و سیره معصومین (ع) و رسم تاریخ پرافتخار ایرانِ اسلامی عزیز، رعایت عفاف و حجاب را عاملی برای تقرب به پروردگار و اعتلای جامعه می دانیم.

2.به منظور پیشگیری از تضییع حقوق شهروندی در فرایند خدمت رسانی، رعایت شئونات اسلامی و تقویت فرهنگ عفاف رالازم می دانیم.

3. ایجاد محیطی متناسب با فرهنگ اسلامی و رعایت ارتباطات و تعاملات به منظور تقویت فرهنگ عفاف را از الزامات کار موفق و پیشبرنده می دانیم.

4. رعایت حدود اداری و حریم اخلاقی اسلامی در روابط آقایان و خانم ها را برای حفظ سلامتو جایگاه رفیع خانواده هاامری ضروری می دانیم.

5. پوشش کامل اسلامیِ خانم ها و آقایان بدور از جلوه گری غربی و غیر اسلامی را واجب و رعایت آن را طبق دستورالعمل های موجود، برهمگان لازم می دانیم.

6. به گواهی تاریخ یکی از نقشه های استعمارگران،ترویج فرهنگ بی بندوباری با هدف تسلط بر منابع ملتها و بیرون راندن آنان از میدان پیشرفتاست ؛ لذا مبارزه با این نقشهشیطانی را واجب می دانیم.

7. با اعتقاد به موازین اسلامی و الزام به رعایت قوانین اداری و با عزمی همگانی، ضمن پایبندی به اصول اخلاقی و رفتاری، با مصادیق بی بندوباری برخوردِ لازم و سازنده را خواهیم داشت.