دانشگاه علوم پزشكی تهران


برگزاری اولین جلسه آشنایی با سامانه شعاع جهت مدیران گروه بالینی و پایه


‏1393/12/18
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه آموزشی دانشگاه کارگاه آشنایی با سامانه شعاع روز 10/12/93 از ساعت 10 لغایت 12  با حضور مدیران گروه بالینی و پایه دانشکده پزشکی در محل سالن سمینار برگزار گردید.
 در ابتدا دکتر قاسم ساکی مسوول راه اندازی و اجرای برنامه شعاع در خصوص ضرورت راه اندازی سامانه شعاع توضیحاتی ارائه نمود. وی اشاره داشت که این سامانه به منظورشناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاری عینی فعالیت های اعضای هیات علمی طراحی شده است.
شایان ذکر است که مدیریت این سامانه در هر دانشکده به بعهده معاون محترم آموزشی دانشکده ونتایج حاصله در تمامی دانشکده های تحت پوشش، در معاونت آموزشی دانشگاه جمع بندی و آنالیز خواهد شد.
بعد از آن خانم مهندس جهان پری کارشناس فنی این سامانه آموزش های لازم را به حاضرین ارایه داد.
در پایان به سوالات مدیران گروه بالینی و پایه پاسخ داده شد.