دانشگاه علوم پزشكی تهران
اخبار
منشور عفاف و حجاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز (‏1396/02/25)
طرح تحقیقاتی بررسی بزرگی، علل و ریشه های پدیده تقلب علمی در انتشارات دانشگاهی (‏1395/08/24)
تغییر زمان بندی مهلت ثبت فعالیت توسط اعضای هیئت علمی و تایید اطلاعات توسط مدیران گروه ها (‏1395/07/14)
شماره تماس پشتیبانی سامانه شعاع (‏1395/02/18)
برگزاری اولین جلسه آشنایی با سامانه شعاع جهت مدیران گروه بالینی و پایه (‏1393/12/18)
راه اندازی سامانه شعاع در دانشکده داروسازی (‏1393/12/05)
راه اندازی سیستم شعاع در دانشکده پیراپزشکی (‏1393/10/30)
راه اندازی سیستم شعاع در دانشکده بهداشت (‏1393/10/27)
سیستم شعاع دردانشکده پرستاری ومامایی راه اندازی گردید (‏1393/10/15)
برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه شعاع در دانشکده علوم توان بخشی (‏1393/09/26)
آغاز دوره آذرماه برای دانشکده توانبخشی (‏1393/09/17)
برگزاری اولین کارگاه آشنایی با سامانه شعاع (‏1393/09/09)